ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN (INTERNETVERKOOP)

Artikel 1: definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. VACO-leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Vereniging VACO en die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
b. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die op afstand (via webshop) een overeenkomst met de VACO-leverancier aangaat;
c. overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij de VACO-leverancier via een georganiseerd systeem (webshop) op afstand producten en/of diensten te koop aanbiedt, waarvan de consument met een techniek voor communicatie op afstand gebruik maakt;
d. bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument de overeenkomst kan herroepen;
e. herroeping: de mogelijkheid van de consument om van de overeenkomst af te zien.

Artikel 2: identiteit van de VACO-leverancier
Robeo Casings B.V.
Zuiveringweg 125

Tel. 0320 260 561

Bereikbaar:Ma - Vr: 8:00 - 17:00
Za: 8:00 - 12:30

Fax 0320 26 17 17
robeo@robeo.nl

KvK 39068588

Artikel 3: toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de VACO-leverancier en op elke op afstand tot stand gekomen overeenkomst tussen de VACO-leverancier en de consument.
b. Voor het sluiten van de overeenkomst op afstand worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld, zo mogelijk geschiedt dat door afbeelding van de tekst van de algemene voorwaarden op de website van de VACO-leverancier met de verplichting voor de consument tot akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.
c. De VACO-leverancier kan de algemene voorwaarden ook langs elektronische weg aan de consument beschikbaar stellen, mits dat geschiedt voor het sluiten van de overeenkomst tussen de VACO-leverancier en de consument.

Artikel 4: aanbod
a. Het aanbod wordt gedaan onder vermelding van relevante informatie, zoals de duur van het aanbod en de voorwaarden waaronder het aanbod wordt gedaan, alsmede zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, met name de prijs inclusief belastingen, eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling, de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en wat daarvoor nodig is.
b. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De omschrijving is zodanig dat de consument het aanbod goed kan beoordelen. Door de VACO-leverancier gebruikte afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de VACO-leverancier niet.

Artikel 5: overeenkomst
a. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment waarop de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
b. De VACO-leverancier bevestigt onverwijld per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de consument. Totdat de VACO-leverancier deze bevestiging heeft gezonden kan de consument de overeenkomst ontbinden.
c. Indien de consument elektronisch kan betalen zorgt de VACO-leverancier zoveel mogelijk voor passende veiligheidsmaatregelen.
d. De VACO-leverancier kan een bestelling weigeren, of daaraan bijzondere voorwaarden verbinden, indien uit –rechtens geoorloofd – onderzoek blijkt dat gegronde redenen bestaan te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichtingen niet kan nakomen.

Artikel 6: herroeping
a. Bij aankoop van producten en/ of diensten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van zeven werkdagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument of te rekenen vanaf het aangaan van de overeenkomst indien het een dienst betreft.
b. De consument heeft het recht van herroeping uitsluitend indien de betreffende producten kompleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn.
c. Indien de consument van zijn recht op herroeping gebruik maakt dan zal hij het product met toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in originele staat en verpakking aan de VACO-leverancier terugzenden conform redelijke instructies van de VACO-leverancier.
d. Bij herroeping komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument.
e. Indien de consument een bedrag heeft betaald, dan zal bij herroeping de VACO-leverancier dit bedrag, zo spoedig mogelijk,uiterlijk binnen 30 dagen, aan de consument terugbetalen.
f. De consument heeft het recht op herroeping niet in de gevallen opgesomd in artikel 7:46d BW.

Artikel 7: conformiteit
a. De VACO-leverancier staat ervoor in dat het geleverde product en/of dienst beantwoord aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. De VACO-leverancier staat ervoor in dat het product die eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden waaronder de hoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
b. De VACO-leverancier staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument door de VACO-leverancier of fabrikant gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft.

Artikel 8: levering
a. Door de VACO-leverancier opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief, derhalve vormt een opgegeven levertijd geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, waarbij deze termijn niet langer is dan 30 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument daarvan uiterlijk binnen 30 dagen bericht. De consument kan in dat geval de overeenkomst kosteloos ontbinden.
b. Na ontbinding zal de VACO-leverancier het bedrag dat de consument heeft betaald, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, terugbetalen.
c. Indien de levering van een gekocht product onmogelijk blijkt, dan zal de VACO-leverancier zich inspannen een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal de consument duidelijk en begrijpelijk worden gemeld dat sprake is van een vervangend product. Bij een vervangend product kan het recht op herroeping niet worden uitgesloten.

Artikel 9: betaling
a. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt betaling uiterlijk bij de levering van de producten en/of diensten. De VACO-leverancier kan de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal 50% van de bedongen prijs.
b. De VACO-leverancier kan de consument diverse betalingsmogelijkheden aanbieden, waaronder Ideal en creditcards in een beveiligde omgeving en de mogelijkheid van eenmalige machtiging. Bankgegevens van de consument zullen door de VACO-leverancier niet worden opgeslagen. De consument is er zich van bewust dat betaling via internet risico’s kan meebrengen. Betalingen via internet zijn voor eigen risico van de consument. De VACO-leverancier is op generlei wijze aansprakelijk voor de wijze waarop de consument betalingen uitvoert.
c. Ingeval van wanbetaling van de consument heeft de VACO-leverancier het recht om aan de consument wettelijke rente en na aanmaning met een termijn van 14 dagen redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen, conform de bedragen (staffel) opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.

Artikel 10: eigendomsvoorbehoud
a. Alle door de VACO-leverancier geleverde producten blijven eigendom van de VACO-leverancier totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald.
b. Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de consument is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden of andere zekerheidsrecht op deze zaken vestigen.

Artikel 11: klachten en klachtenregeling
a. De consument moet zo spoedig mogelijk na levering van producten of van uitvoering van diensten, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, onderzoeken of de VACO-leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
b. Klachten voortvloeiend uit voormeld onderzoek over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven binnen 14 dagen na ontdekking bij de VACO-leverancier schriftelijk worden ingediend. De levering geldt als deugdelijk indien niet tijdig wordt geklaagd.
c. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument de VACO-leverancier in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan de VACO-leverancier een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of het geleverde product.
d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor bemiddeling door de ombudsman van Vereniging VACO (hierna te noemen ‘VACO ombudsman’) te Leiden, Postbus 33, 2300 AA Leiden, telefoon 071-5686970, www.vaco.nl. De VACO ombudsman zal het geschil beoordelen volgens het ‘VACO-bemiddelingsreglement van de VACO ombudsman’.
e. Alvorens een geschil op voormelde wijze aanhangig te maken moet de consument zijn klacht(en) eerst ter behandeling bij de VACO-leverancier indienen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid van de consument opgelost, dan kan de consument deze zo spoedig mogelijk, nadat gebleken is dat een oplossing in onderling overleg niet mogelijk is, bij de VACO ombudsman indienen, althans uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van het geschil.

Artikel 12: aansprakelijkheid
a. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de VACO-leverancier, haar personeel of derden waarvan zij zich bedient, niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van werkzaamheden.
b. De aansprakelijkheid van de VACO-leverancier is daarbij beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid is gedekt. Vindt geen uitkering door de verzekering plaats of biedt de verzekering geen dekking, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de betreffende zaak of dienst.

Artikel 13: privacy
a. Door het aangaan van een overeenkomst via de webshop van de VACO-leverancier verstrekt de consument persoonsgegevens aan de VACO-leverancier, waaronder naam, adres, telefoon en e-mailadres. De persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van de VACO-leverancier. De VACO-leverancier kan deze gegevens gebruiken voor het ongevraagd benaderen van de consument met bijvoorbeeld aanbiedingen, tenzij de consument uitdrukkelijk aangeeft geen prijs te stellen op informatie van de VACO-leverancier.
b. De VACO-leverancier bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die aan hem zijn verstrekt met de uitdrukkelijk toestemming van de consument om deze adressen voor marketingdoeleinden te kunnen gebruiken.
c. De consument kan een verleende toestemming voor het gebruik van zijn e-mailadres te allen tijde intrekken.
d. Het is de VACO-leverancier verboden persoonsgegevens van consumenten aan derden te verstrekken, behoudens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Artikel 14: toepasselijk recht
a. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
b. Tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan wordt als bevoegde rechter aangewezen de rechter in het arrondissement waar de VACO-leverancier is gevestigd.

Artikel 15: slotbepaling
a. De VACO-leverancier is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
b. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd. Bij wijziging in de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van een aanbod prevaleert de voor de consument meest gunstige bepaling.

Info

Nieuws_

_

Blijf op de hoogte_

Re-tyred Email Google Maps Facebook Twitter